۱۳۹۲ خرداد ۲۰, دوشنبه

سرشماری ستاره ها

منم این اواخر نمیتونم خوب بخوابم.