۱۳۹۲ مرداد ۲۴, پنجشنبه

بغن

رو تختم فرو رفتم تو بالشم. چه حالی میده :) چه باحاله همه چی. چه آرومه. چه شبه.
چه خوشبختم.