۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

سلام کن

با آقای ناصر عبداللهی کار داشتم. می‌خواستم وقتشونو بگیرم و پرینتر بخرم. می‌خواستم هه ه هندونه. بگو بگو هندونه. سلام کن. سلام کن. سلام کن. سلام کن. سلام کن عزیزم سلام کن. سلام کن. سلام کن سلام. سلام سلام سلام کن سلام. سلام کن. سلام کن. سلام کن سلامک ن بلاسم کمن سلام کن سلامنگ سلام کن شلام من سلام کن سلام کن سلام سکن سکلا مسم صتش سمتلمتسنتیمنتاککشششسییبتلتانتگگ\نلمیسلانم ن سلام گن سلام کن سلام کن. سلام کن. سلام کن سلام کن.