۱۳۹۱ آبان ۱۴, یکشنبه

چين چمن

شما مگه اسبى؟
-مگه شما هستى؟
از شما پرسيدم.
-منم از شما پرسيدم.
ميشه هرچى ميگم تكرار نكنيد؟
-بله ميشه، ببخشيد.